Loading...

On iki Hizmet


On iki Hizmet

Oniki hizmet, Cıvat ibadeti sırasında görevli, oniki kişinin yerine getirdiği hizmetin adıdır. Cıvat’ta oniki hizmetten görev alan canlar, yaptıkları işe göre, ad alırlar. Bu oniki hizmetin sahipleri sırası ile şunlardır:

1.Pir makamı, talib toplumunun en yüksek temsilcisi olan Pir, ibadethane’de Pir postuna oturur ve Cıvat ibadetini yürütür.

2.Rayber makamı, talib Yol’unun ruhani önderi olan Rayver, ibadethane’de oniki hizmetten görev alan canlardan sorumlu olduğu gibi, hem inanç bazında günün mana ve anlamı üzerine konuşmalar yapar, hem de Cıvat yürütme yetkisine sahiptir.

3.Mürşit makamı, talib Yol’unun yargı makamının başı olan Morşıt, Cıvat’ta özünü dara çeken davacı veyahut davalıya müsevi muamele, tarafların söz haklarını muhafaza etme, taliblerin kendilerine serbestçe arzettikleri hadiseleri hazır bulunan canların büyük bir ekseriyetinin müşterek rızaları unsuru ile hüküm verme yetkisine sahiptir. Morşıt’in kararında katiyet asıldır ve talib Morşıt kararına ihtiraz edemez.

4.Haberci hizmeti, hem Cıvat’ın yapılacağı günü ve ibadethaneyi köylüye haber verir, hem de Cıvat'ta gözcünün yardımcısıdır.

5.Gözcü hizmeti, Cıvat'ın iç düzeninden sorumlu olduğu gibi, edeb ve erkana aykırı hareketlere müdahale etme yetkisine sahiptir. 

6.Çıracı hizmeti, hem çıra yağını tedarik etmek, hem de ibadethanenin aydınlatma işinden sorumludur. Şu cihete de dikkati çekmek gerekir ki, çıra güneş’in nuru temsilen yakılır. Cıvat süresince pirler dahil, hiç kimse sırtını ışığa çeviremez. Çünkü güneş’in nuru olmasaydı yaşamda olmazdı.

7.Kurban ve Niazcı hizmeti, talibler madi imkanları dahilinde kurban ve miazlarla Cıvat'ın olduğu ibadethaneye gelip, Cıvat'a katılırlar. Cıvat'a gelen canlar, beraberin de getirdikleri kurban ve miazlardan sorumludur.

8.Süpürgeci hizmeti, Cıvat süresince, her hizmetin sonunda, Divan’ın önüne süpürge çalmakla görevlidir.

9.Kapıcı hizmeti, hem ibadethane’nin giriş çıkış gövenliğini sağlamak, hem de Cıvat'a gelen canların emanette bıraktıkları eşyalardan sorumludur.

10.Sucu hizmeti, hem ibadethane’nin su ihtiyacını tehmin etmek, hem de Cıvat'a gelen canların su ihtiyacını tehmin etmekle görevlidir.

11.Zakir hizmeti, Cıvat süresince Hak, Hızır ve Pir kelamını içeren nefes, sazla okuyarak ibadetin akışını sağlamakla birlikte, Semah da yörütür.

12.Bekçi hizmeti, köylüler ibadethane’de toplandıkları için, köyün can ve mal gövenliğinden sorumlu olmakla birlikte, olası saldırı ve telikelere karşı, köyü müdafa etmek ve ibadethane’yi olaydan haberdar etmektir.