Ilhan Arsel
Kadın şahsiyetini korumak için mücadele edenlere ithaf olunan bu kitap, şeriatın kadın hakkındaki değer ölçülerinin eleştirisiyle ilgilidir. Yazar bunları incelerken, başta Kur’an olmak üzere İslam’ın temel kaynaklarından yararlanmıştır.

“… Dindar ve laik herkesin bu önemli eseri baştan sona okumasını salık veririm… İrtica ya da gericilik denem davranışın ne kadar ‘çağdışı’ olduğu bi kitaptan apaçık anaşılıyor. Son yılların en güçlü birkaç araştırmasından biridir.”

Talât Halman, Milliyet,15 Şubat 1988

“… İlhan Arsel, din sorunlarını, din kitaplarının incelenmesini ve eleştirilmesini bir uygarlık ölçüsü olarak kabul etti. Ortadoğu uygarlığını, Musevi, Hıristiyan ve İslam kaynaklarını inceledi. Denilebilir ki, hayatını bu konulardaki bilimsel araştırmalara adadı; ürünler verdi. Daha önemlisi… Arsel’in medeni ve fikri cesaretidir…”

Doğu Perinçek,2000’e Doğru,12 Mart 1989

“…Arsel’in kitabı son derece değerli, titiz bir inceleme, araştırma ürünü. Sağlam, dürüst bir bilim adamının değerlendirmesi olarak, sağlam kaynaklara dayalı. Yürekli, daha güzel bir dünya kurulmasına yönelik, ışık tutucu, örnek bir çalışma. Kitap, yüzyılımızın kitabı olacak nitelikte. ‘Kadın hakları’ yönünden özellikle…”


---------------------------------------------------Toplumumuzda Din´i alibi verip ve bu Din´i sahit göstererek kadinlara yapilan zulüm, haksizlik ve vijdansizlik hakkinda Diyanet´e sikayet niteliginde okunmasi gerekli olan bir Kitap

---------------------------------------------------Şeriatçıların, tartışmalarda şeriat temeline oturtmadıkları hiçbir konu yoktur. Atatürk devrimlerinden yana olan aydınlanmacılar bilir ya da hiç değilse hisseder ki, söyledikleri safsatadır, akla ve mantığa sığmaz şeylerdir; ne var ki şeriat verilerinin ne olduğunu bilmedikleri için onların iddialarını çürütemezler.

İlhan Arsel kitabında, tartışmalarda şeriat yanlılarının ileri sürdükleri; İslam hoşgörü dinidir, başka din ve inançlara saygılıdır, İslamda zorlama yoktur, din adına ölüm fetvası verilmez, İslam şeriatı kadın haklarına saygılıdır, İslam kadını yüceltir, İslam şeriatı batıl denen şeylere ve hurafelere karşıdır, İslam şeriatı kölelik denen şeyi ortadan kaldırmıştır, İslam dini insan varlığını yüce bilir, insanın hak ve özgürlüklerine saygılıdır vb. iddiaları cevaplandırmaktadır.

Arsel'in Kur'an'dan ve hadis kaynaklarından verdiği örneklerle zenginleştirdiği bu eseri, tartışmalarda bir el kitabı niteliğindedir


---------------------------------------------------
İslami kesim, Hz. Muhammed'in bir hoşgörü insanı olduğunu, 'hoşgörü usulleri ve ikna yoluyla' iş gördüğünü, İslamın dışındaki din ve inançlara saygılı davrandığını iddia ediyor.

Prof. İlhan Arsel, Şeriatın Getirdiği Hoşgörüsüzlük başlıklı kitabında İslamın ve İslami kesimin hoşgörü kavramının sınırlarını Kur'an'a dayanarak ortaya koyuyor.

İşte kitaptan bazı hoşgörü ayetleri:

'Ey inananlar (Müslümanlar) ! Yahudi ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır (kâfirdir) . (Mâide Suresi, ayet 51)

'... Yalnız Allah'ın dini (İslam) ortada kalana kadar onlarla savaşın.' (Bakara Suresi, ayet 193)

'... Müşrikleri nerede görürseniz öldürün...' (Tevbe Suresi, ayet 5)

Prof. Arsel, bu ve diğer ayetlerden hareketle İslami kesimin ve özellikle de AKP iktidarının hoşgörüsünün nasıl icra edileceğini kanıtlarıyla gösteriyor.


---------------------------------------------------

İlhan Arsel, bu kitabında, Muhammedi'in Cahiliyye diye nitelendirdiği İslam öncesi dönemi, Kur'an'dan aldığı ayetler ışığında tartışmaktadır.

'Muhabbed, cahil Arapları, kabile toplumu olmaktan çıkarıp 'feodal' bir toplum haline getrmiş, dünya devleti düzeyine yükseltmiş ya da ilkel yaşamlardan ve batıl inançlardan kurtarıp uygarlık anlayışına yöneltmiştir' tezine karşılık Arsel, 'Muhammed, Arapları dünya devleti düzeyne yükseltmek şöyle dursun, doğru dürüst bir devlet anlayışına bile sürükleyememiştir.

Onun döneminde 'devlet' diye bir kuruluş dahi oluşmamıştır.Öte yandan Muhammed, ne kendi toplumunu ve ne de islama soktuğu toplumları batıl inançlardan kurtarmış değildir, çünki bizzat kendisi batıla inanmışlardandır.' tezini öne sürmektedir.


---------------------------------------------------
Seriat´in sart ve temelinde yatan nedenlerini aciklayan bir Kitap. Cok sasirtici gercekleriyle okunmasi cok gereken bir Kitap.

---------------------------------------------------
...İslamdan başka dinlere rağbet edenler tam bir sapıklık ve ziyan içindedirler...

(Kur'an, Al-i İmran Suresi, ayet 85.)

'...Yalnız Allah'ın dini (İslamiyet) kalana kadar onlarla savaşın...'

(Kur'an, Bakara Suresi, ayet 193.)

'Ey Müslümanlar, Yahudileri ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin; onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlara dost olursa, o da onlardandır...'

(Kur'an, Maide Suresi, ayet 51.)

'Bunlar (Yahudiler) , Allah'ın lanetlediği kimselerdir.'

(Kur'an, Nisa Suresi, ayat 51.)

Prof. İlhan Arsel, bu çalışmasında İslam kaynaklarında yer alan diğer dinler hakkındaki hükümleri eleştirmektedir. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şöyle:

Şeriatın, İslamdan Başka Din ve İnançlara Bakış Açısı;

İslam Şeriatının, İslamdan Başka Din ve İnançtakilere Karşı Hoşgörülü ve Saygılı Olduğu İddiaları;

Yahudileri ve Hıristiyanları Aşağılama Siyaseti;

Müslümanları, Başka Din ve İnançta Olanlara Karşı Düşman ve Saldırgan Kılma Siyaseti;

Başka Din ve İnançta Olanlara Kaşı 'Cihat' Siyaseti;

'Kafir'lere Karşı Hoşgörüsüzlük Siyaseti Şeriatın Özüne Saplı Kalındıkça Katılaşmış, Bu Özden Uzaklaştıkça Yumuşamıştır.

---------------------------------------------------

Prof. Dr. İlhan Arsel, bu çalışmasında Kur'an'da yer alan kitaplı dinler (Yahudilik-Hıristiyanlık) hakkındaki hükümleri incelemektedir. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şöyle:

Allah Nezdinde 'Hak' Din Sadece İslam;

Yahudiler ve Hıristiyanlar Müslüman Olmamalarının Cezası Olarak 'Cizye' (Kafa Parası) Ödemeye Mahkumdurlar;

İslamı Kabul Edene Kadar, Yahudilere ve Hıristiyanlara Karşı Müslümanların Savaşmaları Emrolunuyor;

Müslümanların 'Kafirler'le Dost Olmaları Yasak;

Kafirlere Uygulanacak Cezalar;

Tanrı'nın Kafir Yaptığı Kişiler, Kıyamet Günü, Kör, Dilsiz ve Sağır Bir Şekilde Yüzükoyun Haşredileceklerdir;

Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah'ın Çocuk Edindiğini Söylemekle Günah İşlemişler;

'Kitaplılar (Yahudiler ve Hıristiyanlar) , Allah Adına Bile Bile Yalan Söylüyorlar'.

---------------------------------------------------
Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında, 'Muhammed'in tanımladığı Tanrı' kavramını Kur'an'daki ayetlere ve hadislere dayanarak, aklın ve bilimin ışığında inceliyor.
 
---------------------------------------------------Prof. Dr. İlhan Arsel, bu kitabında, Muhammed konusunu, bizzat Muhammed'in kendi sözleriyle ve Kur'an, hadis gibi temel İslam kaynaklarından aktararak ele alıyor.Bu temel kaynaklarda yer alan Muhammed'in kendini övücü ve yüceltici sözlerini eleştirel aklın ışığında tartışıyor.

Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: İslam Dünyası Muhammed'i, Onun Kendi Tanımına Göre Değerlendirip Yüceltir; Yüce Görünme ve Övünme Taktiğinin Altında Yatan Amaç: İnsanlara Baş Eğdirtmek! ; Alçakgönüllü ('Tevazu İnsanı') Olduğu Söylenen Muhammed, 'Övünmekten' ve 'Övülmekten' Hoşlanır: Hem de Hoşlanmazmış Gibi Görünerek; Övünürken ve Kendisini Yüceltirken, İnsanları Aşağılayıcı ve Ezik Kılıcı, Hafta Benlik Duygusundan Uzaklaştırıcı Tutum ve Davranışlara Yönelir; Muhammed, Kendisini Yüce Niteliklerle Tanımlama Arzusunun Sınırsızlığı İçerisinde Tanrısal Kertede ya da Tanrı'ya Eş Güçte ve Değerde Görünme Yollarına Başvurur; Tanrı (Melekleriyle Birlikte) Muhammed'e 'Salat ve Selam' Ediyor; Tanrısal Kertede ve Yücelikte Görünmek İçin Muhammed'in Başvurduğu Diğer Bazı Usuller...---------------------------------------------------
Prof Dr İlhan Arsel'in bu kitabı Müslüman kişinin günlük yaşamını düzenleyen şeriat verilerinden bir demettir. Bu veriler başta Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları olmak üzere temel İslam kaynaklarından alınmıştır.

Müslümanlık Sınavı 'nda akıl ve bilimdışı olguları inceleyip tartışan yazar, hurafeler, batıl inançlar, masallar, hukuk, ahlak, Tanrı, hoşgörü, İslam ve kadın, İslam ve Türkler hakkında sorduğu sorulara Kur'an'dan ve İslam kaynaklarından yanıtlar veriyor.


---------------------------------------------------
Seriat´in kanunlari, hükümleri ve kisaca insan aklinin almadigi tüm uygulamalari bütün ciplakligiyla göz önüne koyan, okunmasini cok bildirici vede ufuk genisletici bir Kitap.

---------------------------------------------------


 

Prof. İlah Arsel bu kitabında, İslam dinin esas itibarıyla eşitlik dini olduğunu, insanlar arasında ayrıcalık yaratmadığını, ümmetleri (kavimleri ve milletleri) birbirlerinden üstün kılmadığını iddia eden ve bu iddalarını özellikle Kur'an'ın Hucurat ve Nisa surelerindeki ayetlere dayandırarak örnekler veren İslamcılara şu yanıtı veriyor.

Kuşkusuz ki, bu tür hükümleri ve örnekleri üstünkörü okumakla yetinecek olursak, İslamda eşitlik ilkesinin varolduğunu sanırız. Fakat bunları dikkatlice inceleyecek ve bu arada eşitliği kökünden yok eden değer hükümlere göz atacak olursak, Muhammed'in tanımladığı Tanrı'nın, insanlar arasında işetlik yaratmayı aklından bile geçirmediğini görürüz. Aksine, eşitsizliği doğal bilmiş ve eşitsiz bir düzen yaratmayı kendisi bakımından övünülecek bir şey saymıştır.

Şeriatın eşitsizlik esasına dayandığını ileri süren Arsel, konuyu bizzat Kur'an'dan aldığı ayetler ve hadisler ışığında incelemektedir

---------------------------------------------------

İslam ile kölelik ilişkisi tartışmalarında İslamcılar genellikle kaçamak tutumlar alırlar. öleliği sürdüren ve kurumsallaştıran İslam kaynakları karşısında zor duruma düşerler. Bu durumda, 'İslam, köleye çok merhametli davranmayı istiyor' diyerek, İslamın kölelerin durumunu iyileştirdiğini, köleleri efendilerinin seviyesine yükseltmeye çalıştığını vb. öne sürerler. Ancak, İslam şeriatı 'zamandan ve mekandan münezzeh'tir. Yani tabudur ve değiştirilemez.

Kölelik kurumu İslamda kabul edilmiştir; bu, 'Tanrı emri'dir. İslamcılar, işte bu yüzden, 'kölelik' tartışmalarında 'takiyyeci' bir tutum alırlar. Prof. Dr. İlhan Arsel, bu çalışmasında, İslamın kölelik karşısındaki tutumunu, tüm yönleriyle ele almaktadır. Yazar, konuyu ele alırken, başta Kur'an olmak üzere 'en sahih' İslam kaynaklarına dayanmaktadır.

---------------------------------------------------İlhan Arsel'in kitabını mutlaka okuyunuz! Orada kimi gerçekleri öğrencek, şeriatçı tosuncukların neden paniğe kapıldığını göreceksiniz.. -Hikmet Çetinkaya- 'Aslında ahlakımıza ve irfanımıza hiçbir katkısı olmayan bu 'kıssa'lar, gelenek yüzlerce yıldan beri nasıl bakıp anlamışsa yine öyle okunsun anlaşılsın istenir..'

---------------------------------------------------Bu kitap, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi semavi dinlerin saliklerince 'kutsal' diye bilinen kitapların eleştirisi niteliğindedir. Prof. Dr. İlhan Arsel, iki kitap olarak hazırlanan eserinin bu bölümünde Tevrat ve İncil'i ele almaktadır.

Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlardır: Erkeği üstün ve kadını aşağı kılmak açısından Adem ve Havva masalının önemi; Kain ve Habil'den, köleliğin kurucusu Nuh'a; İbrahim'in yalan ve kandırma usullerine başvurması; Yakub'un oğullarının hile, cinayet, yağma ve talan usulleriyle iş görmesi; Musa'nın Tanrısının, İsrailoğullarını kendi kavmi olarak seçmesi ve bütün milletlere üstün bilmesi; Davud'un oğlu Amnon'un kendi kız kardeşini iğfal etmesi; İsa'nın kölelik kuruluşunu doğal bir kuruluş olarak sürdürmesi; erkeğin üstünlüğünü ve kadının erkeğe boyun eğmesini öngören İncil hükümleri...

Yazar, 'kutsal' bilinen bu kitaplarda anlatılagelen akıl ve mantık dışı olguları okuyucuya aktarmakta, eleştirilerini bizzat bu kaynaklara dayandırmaktadır--------------------------------------------------- 
YÖNETIM VE DENETIM KURULU

Baskan : Veli Kara Tel.:0033683559916
Mehmet Kul Tel:0041-78-9146227
Aziz Simsek Tel:0033-6-47395834
Hasan Terzi Tel:0033-6-30154688
Duran Terzi Tel:0033-6-76941286
Ali T. Güner Tel:0033-6-51954181
Halil Deniz Tel:0041-76-5644475
Seyit Cicek Tel:0033-6-95950065
Hüseyin Kul Tel:0049-163-1451471
Mustafa Isbilir Tel: 0041763417355
Dursun Isbilir Tel:0041-78-2375599
Halil Kul palta Tel.016096941016
Mustafa Colak Tel:0041612610200
Hasan Deniz Tel:0049-1625966698

Arkadaslarimizin sorumlu olduklari Ova´yi ögrenmek icin sayfamizin sol tarafinda "Nergele Vakfi" Butto´nuna basip orda "Yönetim ve denetim kurulu" adindaki alt sayfaya bakiniz.

Geçen 20 Yil boyunca emegi gecen, Vakfimizi bugüne tasiyan ve yönetimde yer alan bütün Nergele´lerimize en icten Tesekkürlerimizi sunuyoruz

Nergele Vakfi
Facebook beğen
 
 

Mehmet Kul son Kitapi cikti
 

 
Heute waren schon 30 ziyaretçi (78 klik) hier!